header nieuws2
25 april 2017

Behoefte aan ander type bedrijventerrein

11

In verschillende Zuid-Hollandse regio’s blijkt onvoldoende ruimte beschikbaar om grootschalige bedrijven te huisvesten, maritieme bedrijvigheid, zware industrie of  multimodale overslagterminals. Daarmee wordt het vermogen van Zuid-Holland om in te spelen op nieuwe economische kansen belemmerd.

Dat is de conclusie van de studie “Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland” van onderzoeksbureau Stec in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Uit de cijfers van de studie blijkt dat er in de bestemmingsplannen weliswaar een overaanbod is van bedrijventerreinen, maar dat die ruimte niet geschikt is voor de vraag die bij bedrijven bestaat. Daarom zou een deel van dit soort plannen grondig moeten worden herzien.

Gedeputeerde Staten (GS) nemen de conclusies van de rapportage over, en gaan hierover binnenkort het gesprek aan met Provinciale Staten en de regio’s. De uitkomsten van de Stec-studie zullen belangrijke bouwstenen vormen voor de aanpassing van de Visie Ruimte en Mobiliteit waarover de Staten zich na de zomer buigen.

Uit de behoefteraming blijkt dat er tot 2030 een fors overaanbod is van bedrijventerreinen in Zuid-Holland. De verwachte vraag is maximaal 725 hectare, tegenover een aanbod van 950 hectare. Dat overaanbod manifesteert zich met name in de Metropool Regio Rotterdam-Den Haag en daarnaast in Zuid-Holland Zuid. Het aantal hectares zegt echter niet alles: er is zeker nog behoefte aan nieuwe ontwikkelingen, blijkt uit het rapport van Stec. De nieuwe ontwikkelingen hebben betrekking op de vraag naar andere typen bedrijventerreinen en op verduurzaming en modernisering van bestaande terreinen.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Economische Zaken: “Ruim éénderde van de Zuid-Hollandse werkgelegenheid is gevestigd op bedrijventerreinen. Daarmee zijn de terreinen van levensbelang voor een goed functionerende economie van Zuid-Holland. Maar deze rapportage laat wel zien dat we veel meer vraaggericht moeten gaan werken. Waar hebben bedrijven nu en straks echt behoefte aan? Ik wil daarom met gemeenten op korte termijn afspraken maken hoe we hier op gaan inspelen. Bijvoorbeeld door met een groot aantal partijen bepaalde gebieden onder handen te nemen. Dat doen we nu samen voor de A12-corridor of met een onderzoek naar Nieuw Reijerwaard. En we moeten veel harder gaan werken aan de verduurzaming en modernisering van bedrijventerreinen, zowel nog uit geven als bestaand. Ook dat is heel belangrijk om als Zuid-Holland aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats.”

De provincie laat eens in de vier jaar een behoefteraming uitvoeren om zicht te krijgen in hoeverre het aanbod nog aan de vraag voldoet. Aan de Stec-rapportage is een jaar gewerkt en is een resultaat van een gestructureerde uitvraag bij gemeenten en het bedrijfsleven.

https://www.zuid-holland.nl/@17045/zuid-holland/