header nieuws2
15 maart 2018

Evaluatie actieplan lokale inkoop

Evaluatie actieplan lokale inkoop - Lokaal voor elkaar

In het actieplan zijn 10 acties benoemd, onderverdeeld in een drietal categorieën: bewustwording, ontmoeting en analyse/lering. Per actiepunt volgt een toelichting op wat er is gerealiseerd.

 

I BEWUSTWORDING

 

1. Herhaling informatiecursus TenderNed

Op 22 juni 2017 heeft een cursus van TenderNed voor ondernemers plaatsgevonden. Hierbij is een combinatie met een “meet & greet” gezocht, omdat het logisch is ondernemers, wanneer deze toch aanwezig zijn voor de TenderNed-cursus, direct een “meet & greet” aan te bieden. Deze bijeenkomst is aangeboden aan lokale ondernemers uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Dat TenderNed steeds meer gebruikt wordt is af te leiden uit het toenemende aantal Barendrechtse ondernemers die zich per jaar hebben laten registreren.

 

Nieuw geregistreerde Barendrechtse ondernemingen per jaar

2015: 10 nieuw geregistreerde ondernemingen

2016: 20 nieuw geregistreerde ondernemingen

2017: 28 nieuw geregistreerde ondernemingen

 

Voor de evaluatie van deze bijeenkomst, zie punt 7. 

 

2. Bijeenkomst wethouder met interne budgethouders

Deze bijeenkomst heeft op 27 maart 2017 plaatsgevonden. Hierbij waren ongeveer 30 budgethouders aanwezig. Wethouder van der Linden heeft hier zowel de inleiding als de afsluiting verzorgd en een dringend appèl gedaan op de aanwezigen om bij iedere uitgave altijd te denken: ‘kan dit lokaal?’. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de bestaande wet- en regelgeving, maar zeker in de kleine uitgaven valt nog heel veel te winnen. Juist dit merken lokale ondernemers goed. Tijdens de bijeenkomst zijn aanwezigen in groepen met het thema lokaal inkopen aan de slag gegaan. De bevindingen die daarbij opgehaald zijn, zijn door het Inkoopteams gebruikt in gesprekken met afdelingshoofden/budgethouders van de BAR-organisatie om te bezien welke verbeterpunten er per afdeling toepasbaar zijn om meer lokaal in te kopen.

 

3. Subsidierelaties aanspreken over lokale inkoop

De gegevens over de top 10 subsidierelaties in 2017 zijn aangeleverd. Op korte termijn wordt een brief verzonden naar deze relaties waarbij er op aangedrongen wordt deze subsidie zo veel mogelijk lokaal te besteden. Er is voorgesteld om voortaan bij de aanvraag en verstrekking van subsidie nadrukkelijk de wens naar voren te brengen de verstrekte gelden zo veel mogelijk lokaal te besteden. De komende maanden komt er vanuit het college een voorstel voor herziening van de Algemene Subsidie Verordening. Het aandachtspunt voor lokale inkoop voor subsidierelaties, zal hierin worden geformaliseerd.

 

II ANALYSE/LERING

 

4. Bespreking aanbestedingstrajecten Kruispunt en Bestuursvleugel met bestuur VBO-Fresh World

De specifieke projecten zijn op hoofdlijnen besproken met VBO en dit is als erg leerzaam en positief ervaren. Afgesproken is in de toekomst grote projecten die zich daar voor lenen wederom te evalueren.

 

5. Dataverzameling en -analyse

Het percentage lokaal inkopen in Barendrecht is gestegen van 19% in 2014 naar 26% in 2017. We hebben hierbij een scherper beeld gekregen dan voorheen, omdat we nu een inzicht hebben in de beïnvloedbare bestedingen. T.o.v. 2016 is een stijging gerealiseerd van 3%. Zie hiervoor de bijlage met een overzicht van betalingen aan leveranciers in Barendrecht. N.B. de cijfers die nu gepresenteerd worden wijken marginaal af van de cijfers die in het actieplan lokale inkoop genoemd zijn, omdat de methodiek voor het bepalen van beïnvloedbare en niet beïnvloedbare kosten (bijv. Stedin, Evides) verder is uitgewerkt en verbeterd. Tenslotte is vermeldenswaardig dat in 2017 door de gemeente Ridderkerk en Albrandswaard voor ongeveer € 4.800.000,- bij Barendrechtse ondernemers is ingekocht.

 

6. Kritische analyse per afdeling

Er is een basisrapportage lokale inkoop ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om periodiek, op eenvoudige wijze, het percentage lokale inkoop te monitoren per afdeling in de BAR-organisatie. In de afgelopen periode heeft het Inkoopteam van de BAR-organisatie regelmatig overleg gevoerd met de afdelingen over lokaal inkopen. In de komende periode wordt de basisrapportage gebruikt om wederom in gesprek te gaan over het monitoren en bevorderen van lokaal inkopen.

 

III ONTMOETING

 

7. Meet & greet ondernemers en ambtenaren. Bijeenkomst TenderNed / Meet & greet 22 juni 2017

Op 22 juni 2017 is er een lunchbijeenkomst voor de ondernemers binnen de gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats in Hotel Van der Valk en stond geheel in het teken van lokaal inkopen. Het programma van de middag zag er als volgt uit: 

11.30 uur – 11.45 uur Inloop met lunch 

11.45 uur – 12.30 uur Presentatie TenderNed/ E-herkenning door Diederik Heij 

12.30 uur – 14.00 uur Ontmoeting ondernemers en ambtenaren BAR-organisatie In totaal hebben er 67 ondernemers aan deze bijeenkomst deelgenomen. De bijeenkomst begon met de ‘meet & greet’, waarna de ondernemers de presentatie van Diederik Heij hebben bijgewoond. Bij de ‘meet & greet’ waren ook ongeveer 25 medewerkers van de BAR-organisatie aanwezig. Na de bijeenkomst hebben alle aanwezigen een korte evaluatie en de presentatie van Diederik Heij per mail ontvangen. N.a.v. de reacties op dit bericht konden wij concluderen dat de opzet van de bijeenkomst als heel positief en laagdrempelig is ervaren. Door middel van de presentatie hebben de ondernemers praktische tips gekregen die ze direct ten uitvoer kunnen brengen.

 

8. Herhaling brede bijeenkomst met ondernemers

Op korte termijn wordt door de bedrijfscontactfunctionaris een bijeenkomst ingepland om daar de behaalde resultaten te presenteren.

 

9. Bezoeken college en bedrijfscontactfunctionarissen

De doelstelling (proactief 100 ondernemers bezoeken) is dit jaar niet gehaald, mede vanwege langdurige personeelsuitval. Desondanks zijn er in het afgelopen jaar 56 bezoeken aan ondernemers afgelegd. Ondernemers stellen zowel ambtelijke als bestuurlijke bezoeken over het algemeen zeer op prijs.

 

10. Wederkerigheid

Tijdens het overleg tussen het college en de VBO Fresh World is de wederkerigheid benadrukt. Ook de VBO onderkent dat ondernemers zelf ook nog een verbeteringsslag kunnen maken in hun presentatie. En dat zij ook een actieve rol pakken bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast vinden alle partijen het belangrijk om zeker ieder kwartaal een afspraak te maken tussen wethouder, bedrijfscontactfunctionaris en VBO Fresh World (voorzitter/secretaris) om zo gehoorde signalen direct te kunnen bespreken.