header nieuws2
30 januari 2017

Rapport over centrumontwikkeling

7

In 2014 is na acht jaar planvorming de centrumontwikkeling in Barendrecht stopgezet. Geen enkel onderdeel van de plannen voor de centrumontwikkeling is tot realisatie gekomen. Dit is onder andere te wijten aan de gemeenteraad, die na 2011 niet daadkrachtig optrad in het besluitvormingsproces rond de centrumontwikkeling. De grote mate van interactie met betrokkenen in de beginfase en het meerdere malen aanpassen van de plannen hebben ook tot vertraging geleid. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Barendrecht in haar rapport ‘Plan in de vertraging – onderzoek naar de centrumontwikkeling in Barendrecht’. De eerste stappen richting de herontwikkeling van het Barendrechtse centrum werden vanaf 2001 gezet in het project centrumstudie. Vanaf 2006 startte het college met het ontwikkelen van concrete plannen onder de noemer centrumontwikkeling. In het kader van de centrumontwikkeling zouden levensloopbestendige woningen in het centrum gerealiseerd worden, evenals nieuwe winkelruimte en extra parkeerplaatsen. De gemeenteraad is altijd nauw betrokken geweest bij de centrumontwikkeling, o.a. door via moties en amendementen gedetailleerde kaders te stellen voor de herontwikkeling van het centrum. Na de vaststelling van de grondexploitatie in 2011 werd de raad minder doortastend in de besluitvorming. Dit leidde tot tijdrovende besluitvormingstrajecten rond het invoeren van betaald parkeren en de start van de aanbesteding voor het winkelcentrum die was gepland in 2012.

Ook andere factoren zorgden ervoor dat de planvorming traag verliep. Bij de start van de centrumontwikkeling koos het college voor een open planproces met veel interactie met bewoners, winkeliers en andere belanghebbenden. Het proces tot vaststelling van de structuurvisie duurde hierdoor langer dan gepland. De economische crisis leidde eind 2009 tot het aanpassen van de plannen voor de centrumontwikkeling. Het financieel haalbaar plan dat toen is uitgewerkt, is nog verschillende keren gewijzigd, wat veel tijd in beslag nam. In 2014 is de centrumaanpak stopgezet. Tot dat moment was er meer dan € 3 miljoen aan kosten gemaakt. Het college startte in 2014 met een nieuwe centrumaanpak, die minder omvangrijk is. De gemeente loopt minder financieel risico doordat de verschillende locaties vooral door private partijen moeten worden ontwikkeld. Wel is het de vraag of met deze aanpak alle knelpunten in het centrum daadwerkelijk worden opgelost. De rekenkamer heeft de aanbeveling gedaan om vast te houden aan de koers die is ingezet, maar daarbij te bezien of er meer investeringen nodig zijn vanuit de gemeente. Ook heeft de rekenkamer aanbevolen projecten als de centrumontwikkeling, die worden stopgezet of een moeizaam verloop kennen, altijd te evalueren. Het college neemt deze aanbevelingen over.

Richting de gemeenteraad heeft de rekenkamer aanbevolen discussies ten aanzien van uitgangspunten of planonderdelen niet onnodig lang te laten duren en het college, binnen de door de raad gestelde kaders, voldoende ruimte te geven in de uitwerking van plannen.

Bron: Rekenkamer: rekenkamer.rotterdam.nl